Vedtægter

Vedtægter for Frieser Nord

§1 Navn
1.1 Foreningens navn er Frieser Nord.
1.2 Foreningens hjemsted er den til enhver siddende kasserers adresse.
1.3 Foreningen er en lokalafdeling under Dansk Frieser Forbund (DFF).

§2 Foreningens formål er at
2.1 – støtte op om hovedforbundet DFF gennem arrangementer af enhver art
2.2 – være et samlingssted for Frieser-interesserede i Nordjylland
2.3 – sikre Frieser-interesserede kan få hjælp, råd og vejledning før/under og efter køb af en Frieser(e)
2.4 – højne aktivitetsniveauet blandt Frieser-interesserede i Nordjylland
2.5 – udbrede kendskabet til Friesere og DFF i Nordjylland
2.6 – fremme anvendelsen og avlen af Frieserheste


§3 Medlemmer
3.1 Personer der vil medvirke til at fremme foreningens formål, kan optages som medlemmer.
3.2 Registrering og kåring kan kun opnås ved medlemskab af DFF og ikke ved medlemskab af lokalforeningen alene.
3.3 Alle heste kan deltage i Frieser Nord´s arrangementer, så længe medlemmet overholder DFF´s avlsformål.
3.4 Medlemstyper og stemmer
A: Enkelt mand (1 stemme)
B: Husstand (2 stemmer)
C: Støtte medlem (ingen stemmeret)


§4 Udmeldelse
4.1 Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode.


§5 Kontingent
5.1 Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.
5.2 Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge til den ordinære generalforsamlingen.
5.3 Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.


§6 Restance
6.1 Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.


§7 Udelukkelse og eksklusion
7.1 Bestyrelsen kan udelukke medlemmer midlertidigt eller ekskludere dem permanent, hvis de gennem handlinger, opførsel eller omtale skader andre medlemmer eller foreningens interesser, formål og anseelse.


§8 Ordinær generalforsamlingen
8.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.
8.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november.

8.3 Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt til alle medlemmer via hjemmesiden eller Facebook, med mindst 4 ugers varsel.

8.4 Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.
8.5 Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
8.6 Medlemmer uden kontingentrestance, som er fyldt 18 år og med min. 3 måneders anciennitet har stemmeret.
8.7 Stemmeafgivelse kan ske ved skriftlig fuldmagt, dog max én pr. medlem.
8.8 En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.


§9 Dagsorden
9.1 Generalforsamlingen behandler følgende punkter:
1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.
2. Bestyrelsens årsberetning.
3. Revideret regnskabsaflæggelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1. og 2. suppleant.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt.
9.2 Skriftlig afstemning finder sted, når mindst 1/10 af de fremmødte medlemmer forlanger det eller bestyrelsen beslutter det.
9.3 Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemmer.


§10 Ekstraordinær generalforsamling
10.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmerne indsender en skriftlig begæring herom til formanden, og samtidig indsender en skriftlig redegørelse om de sager der ønskes behandlet.
10.2 Generalforsamling afholdes senest 3 uger efter begæring herom er modtaget.


§11 Bestyrelsen
11.1 Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed og varetager dens anliggender, herunder dens formue.
11.2 Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg/grupper til vare¬tagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
11.3 Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og et bestyrelsesmedlem.
11.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen.
11.5 Valget gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted.
11.6 Revisorer og suppleanter er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.
11.7 I tilfælde formandens forfald indtræder næstformanden som formand indtil næste generalforsamling.
11.8 Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb og efter at suppleanter er tiltrådt bliver mindre end 3, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.
11.9 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, hvor iblandt formand eller næstformand er til stede. Ved stemmelighed er formandens – i dennes forfald næstformandens – stemme den afgørende.
11.10 Der afholdes møde, så ofte formanden eller 2 medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt.
11.11 Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.
11.12 Valgbar til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret.


§12 Regnskab
12.1 Foreningens regnskabsår er fra 1. november til 31. oktober.
12.2 Regnskabet skal foreligge i revideret form på den ordinære generalforsamling.
12.3 Kassereren fører kassebog og medlemsliste.
12.4 Sekretæren fører et beslutningsreferat.


§13 Opløsning
13.1 Foreningen kan ikke opløses, så længe mindst 2/3 af medlemmerne gør fordring på dens beståen.
13.2 Skulle den blive opløst tilfalder dens ejendele og kapital DFF.